Analiza finansowa studium wykonalności – nakłady inwestycyjne na realizację projektu

Sporządzając analizę finansową studium wykonalności pod kątem nakładów inwestycyjnych ponoszonych na realizację projektu (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), należy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji tegoż projekt w ujęciu kwartalnym. Nakłady inwestycyjne należy zawsze podawać na podstawie najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych wraz ze wskazaniem źródła tych szacunków – przykładowo, czy jest to kosztorys inwestorski, przetarg, oferty potencjalnych wykonawców, czy też może wcześniejsze doświadczenia Wnioskodawcy wynikające z jego własnej praktyki zawodowej.

Harmonogram rzeczowo – finansowy

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi obejmować wszelkie nakłady związane z realizacją projektu, czyli zarówno wydatki kwalifikowalne jak i te niekwalifikowalne, wskazując jednoznaczną kwotę uzyskaną z każdej z tej kategorii. Wydatki kwalifikowalne określone muszą być zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”, a także ”Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”.

W przypadku, kiedy dany projekt dotyczy zarówno działań inwestycyjnych, jak i usługowych nakłady inwestycyjne muszą zostać zaprezentowane osobno dla obu tych obszarów. Należy również przedstawić tu nakłady łączne na realizację danego projektu.