Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności

Polityka spójności prowadzona od wielu już lat przez Unię Europejską ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego, oraz zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach państw Wspólnoty. Polityka ta realizowana jest przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym:

 • Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR),
 • Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS),
 • Funduszowi Spójności (FS).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

uropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w skrócie EFRR, jest największym spośród wszystkich działających w Unii funduszy strukturalnych

Autor zdjęcia: Sean McGrath

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w skrócie EFRR, jest największym spośród wszystkich działających w Unii funduszy strukturalnych. Celem EFRR jest przede wszystkim wspieranie regionów, a konkretnie wyrównywanie różnic istniejących pomiędzy regionami. Fundusz ten finansuje wszystkie programy unijne, które mają na celu wspomaganie opóźnionych w rozwoju regionów państw członkowskich. Pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach funduszu EFRR możliwe jest na rzecz:

 • Działań wspierających rozwój lokalny,
 • wspierania zatrudnienia,
 • wspierania działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wspierania rentownych inwestycji produkcyjnych mających na celu tworzenie i utrzymywanie trwałego zatrudnienia;
 • rozwoju infrastruktury;
 • rozwoju turystyki,
 • rozwoju inwestycji w kulturę;
 • ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego;
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny, w skrócie EFS, najczęściej kojarzony jest z możliwością finansowania różnego rodzaju:

 • szkoleń,
 • warsztatów
 • i ogólnym wspieraniem zatrudnienia.

Tak naprawdę jednak Europejski Fundusz Społeczny utworzony został po to, by poprawiać jakość i dostępność miejsc pracy na terenie Wspólnoty. Zatem, służy on głównie polepszaniu możliwości zatrudnienia na terenie Unii Europejskiej. Zakres EFS dotyczy:

 • promocji aktywnej polityki rynku pracy, której celem jest zapobieganie i przeciwdziałanie bezrobociu na terenie Unii Europejskiej,
 • rozwoju przedsiębiorczości,
 • przeciwdziałaniu zjawiskom wykluczenia społecznego,
 • kształceniu ustawicznym,
 • doskonalenia kadr gospodarczych,
 • zwiększenia dostępu i aktywności kobiet na rynku pracy.

Fundusz Spójności

Przeznaczeniem Funduszu Spójności jest zasadniczo wspieranie dwóch sektorów gospodarki:

 •  środowiska
 • i transportu.

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że od chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, nasz kraj otrzymał najwięcej środków pochodzących z Funduszu Spójności spośród wszystkich krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej. Z Funduszu Spójności otrzymać można dotacje unijne Poznań na realizację dużych projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska. Pomoc w ramach Funduszu Spójności udzielana jest:

 • jednostkom samorządu terytorialnego,
 • związkom gmin,
 • podmiotom działającym w sektorze publicznym (przykładowo przedsiębiorstwa komunalne stanowiące własność gminy).

Zadaniem Funduszu Spójności jest wspieranie:

 • poprawy jakości wód powierzchniowych,
 • polepszenia jakości i dystrybucji wody przeznaczonej do picia,
 • racjonalizacji gospodarki odpadami i ochronę powierzchni ziemi,
 • poprawy jakości powietrza,
 • zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
 • rozwoju bezpiecznej infrastruktury drogowej.

Fundusz Spójności stanowi ważny instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, choć nie jest zaliczany do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności uzyskać mogą kraje, a nie poszczególne regiony, tak jak ma to miejsce w przypadku funduszy EFS i EFRR. Środki z Funduszu Spójności przeznaczone są na wspieranie krajów członkowskich, w których Produkt Narodowy Brutto przypadający na jednego mieszkańca kształtuje się poziomie niższym niż 90 % średniej w innych państwach zrzeszonych w ramach Unii Europejskiej.