Fundusze europejskie – praktyka i teoria

Cele i zakres studium wykonalności

Studium wykonalności jest dokumentem, którego celem jest: zapewnienie ustrukturalizowanej metody postrzegania danego problemu, identyfikacja zjawisk, identyfikacja celi, ocena alternatyw i pomoc w wyborze najkorzystniejszej z nich, uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które działanie jest najlepszym rozwiązaniem danego problemu, uwiarygodnienie, że planowane przedsięwzięcia mogą być, powinny być i będą wdrożone.

Zakres i zawartość studium wykonalności

Zamierzając wdrożyć w życie jakiś plan, niezależnie od tego, jakiego sektora on ma dotyczyć, warto przeprowadzić dogłębną i wnikliwą ocenę jego opłacalności. Uznać można w uproszczeniu, ze studium wykonalności to nic innego, jak pogłębienie i bardziej wnikliwe przedstawienie biznes planu. W studium wykonalności znaleźć powinno się szereg kluczowych z punktu widzenia realizacji projektu zagadnień i […]

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności

Polityka spójności prowadzona od wielu już lat przez Unię Europejską ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego, oraz zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach państw Wspólnoty. Polityka ta realizowana jest przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS), Funduszowi Spójności (FS).

Rozwój firmy dzięki dotacjom unijnym

Nie znajdzie się chyba przedsiębiorca, który nie chciałby uzyskać dla swojej firmy dodatkowego źródła finansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej, które zapewniają dotacje unijne Poznań. Dotacje unijne są gorącym tematem już ok kilu lat i choć znaczna część funduszy została już rozdysponowana, warto zawalczyć o środki, które nadal mogą być przyznane polskim przedsiębiorstwom.