Analiza finansowa studium wykonalności – nakłady inwestycyjne na realizację projektu

Sporządzając analizę finansową studium wykonalności pod kątem nakładów inwestycyjnych ponoszonych na realizację projektu (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), należy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji tegoż projekt w ujęciu kwartalnym. Nakłady inwestycyjne należy zawsze podawać na podstawie najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych wraz ze wskazaniem źródła tych szacunków – przykładowo, czy jest to kosztorys inwestorski, przetarg, […]

Doradcy finansowi pomogą w sporządzeniu studium wykonalności

Polska jest krajem coraz prężniej i dynamiczniej rozwijającym się. Co roku prowadzone są doniosłe badania w różnych dziedzinach wiedzy człowieka, takich jak prawo, medycyna, archeologia, które następnie prowadzą do osiągania wyników wpływających bezpośrednio na poprawę jakości życia człowieka oraz całego społeczeństwa. Człowiek, bowiem nigdy nie spoczywa na laurach, zawsze dąży do osiągania jeszcze lepszych rezultatów […]

Kompleksowe przygotowanie studium wykonalności

Wszystkie procedury związane z pracą wymagającą obrotu pieniędzmi, inwestycji w nieruchomości lub zakupu różnych przedmiotów, maszyn, narzędzi niezbędnych do realizacji powziętych na dany rok planów, wymagają szczególnych starań i troski o dbałość, co do każdego elementu realizacji danego przedsięwzięcia przez firmę, instytucję, przedsiębiorstwo, zakład i każdą inną formę zorganizowanej działalności gospodarczej.

Cele i zakres studium wykonalności

Studium wykonalności jest dokumentem, którego celem jest: zapewnienie ustrukturalizowanej metody postrzegania danego problemu, identyfikacja zjawisk, identyfikacja celi, ocena alternatyw i pomoc w wyborze najkorzystniejszej z nich, uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które działanie jest najlepszym rozwiązaniem danego problemu, uwiarygodnienie, że planowane przedsięwzięcia mogą być, powinny być i będą wdrożone.

Zakres i zawartość studium wykonalności

Zamierzając wdrożyć w życie jakiś plan, niezależnie od tego, jakiego sektora on ma dotyczyć, warto przeprowadzić dogłębną i wnikliwą ocenę jego opłacalności. Uznać można w uproszczeniu, ze studium wykonalności to nic innego, jak pogłębienie i bardziej wnikliwe przedstawienie biznes planu. W studium wykonalności znaleźć powinno się szereg kluczowych z punktu widzenia realizacji projektu zagadnień i […]