Z dotacjami wcale nie jest tak prosto – czyli co należy wiedzieć zanim złoży się wniosek o przyznanie środków unijnych?

Dotacje dla firm od kilku już lat wywołują wśród naszych przedsiębiorców przyspieszenie akcji serca. Ciężko powiedzieć ilu jest ich zwolenników, a ilu zagorzałych przeciwników. Jak to, bowiem zwykle w życiu bywa, każdy medal ma dwie strony – nie ma również rozwiązań idealnych.

Morze formalności

Dotacje dla firm od kilku już lat wywołują wśród naszych przedsiębiorców przyspieszenie akcji serca

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Przy przydzielaniu funduszy unijnych wymagane jest dopełnienie wielu wymogów formalnych. Widać to już po samym wniosku o dotację. Wymagane jest tu, bowiem, by dołączone były do nich elementy biznesplanu, nierzadko wymagane jest w nich również przedstawienie prognozy finansowej, harmonogramu wydatkowania funduszy, czy też przedstawienie wskaźników, jakie zakładane są, że firma osiągnie dzięki uzyskaniu dofinansowania.

Należy tu także zaznaczyć, że z pozoru jeden mały błąd już na etapie składania wniosku o dotację, może przekreślić szanse przedsiębiorstwa na otrzymanie takiego dofinansowania. Selekcja wniosków jest tu bardzo wnikliwa i drobiazgowa, z tego też względu, jeśli nie ma się doświadczenia w przygotowywaniu tego typu dokumentacji – warto skorzystać z pomocy niezależnych firm.

Czas rozpatrywania wniosków

Czas rozpatrywania wniosków jest nieraz dość długi. Choć istnieją regulaminy, określające czas, który ma komisja weryfikacyjna na ocenę wniosku, na ogół trwa to długo. Dodatkowo, dość często procedura ta jeszcze się wydłuża, przez co firmy muszą wstrzymywać swoje inwestycje.

Mała elastyczność w wydawaniu pieniędzy

W przypadku funduszy unijnych obowiązuje ścisła zasada, mówiąca o tym, że pieniądze muszą być wydawane na ściśle określone rzeczy i w ściśle określony sposób. Nie może tu być mowy o jakiejkolwiek dowolności. Nawet pozornie niewielkie odstępstwo w najlepszym wypadku zaskutkuje podważeniem wydatku i nie zwróceniem za niego pieniędzy.

Niezwykle ważne jest tu również dokładne i bardzo szczegółowe opisywanie wszelkich wydatków i przestrzeganie harmonogramu dotyczącego wydatkowania przyznanych funduszy. Wydatki te są w późniejszym etapie bardzo dokładnie kontrolowane przez stosowne organy, co niejednokrotnie przez przedsiębiorców postrzegane jest, jako spore utrudnienie.

Kontrola

Najczęściej kontrola przeprowadzane przez instytucję finansującą odbywa się najczęściej przed wypłatą ostatniej transzy. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że na każdym etapie można spodziewać się wnikliwych pytań, których nadrzędnym celem jest wyjaśnienie działań przeprowadzanych przez firmę.

Rozliczanie dotacji

Ponieważ poprawne wydatkowanie środków publicznych nie jest wcale proste, wielu przedsiębiorców zleca przeprowadzenie rozliczania swoich dotacji zewnętrznym, specjalizującym się w tym firmom.

Wynika to przede wszystkim z rangi i powagi tych rozliczeń. Jeśli bowiem okaże się, że kontrola wykryje jakieś nieprawidłowości, skończyć może się odebraniem części przyznanych dotacji, co niewątpliwie może znacznie skomplikować sytuację firmy. Zdarzają się również, w przypadku stwierdzenia większej liczby uchybień dotkliwe kary finansowe.

Gdy wykryte zostaną nieprawidłowości, firma zobowiązana jest do wykonania czynności naprawczych, których celem jest naprawa tych błędów. W praktyce, bardzo często wywołuje to wydłużenie czasu oczekiwania na wypłatę środków, nawet o kilka miesięcy. Zdarzyć się może również, że wstrzymana zostanie wypłata środków.

Mimo trudności, warto się starać o przyznanie dotacji

Choć powyższy opis może nieco odstraszyć potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem dotacji przedsiębiorców, warto pamiętać, że gdyby pozyskiwanie funduszy unijnych nie było tak atrakcyjne, tysiące przedsiębiorców nie podejmowałoby tych trudów. Wszakże dofinansowania unijne są ogromną szansą dla przedsiębiorców i choć znacząco zaburzają rynek, przekonują do siebie wielu sceptyków.